1.ไม่สวมหมวกนิรภัย
– ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
2.ขับแล้วโทร
– ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท
3.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
– ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
4.ขับรถเร็วฯ
– ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
5.ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
– ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
6.ส่วนควบไม่ครบ
– ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
7.ย้อนศร
– ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
8.แซงในที่คับขัน
– ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท
9.ไม่มีใบขับขี่
–  ต้องระวางโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
10.ขับขณะเมา
– ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(ข้อมูลปี 2556)